دیگ بخار و تاسیسات - آيين نامه حفاظتي

اولين سايت تخصصي آموزش و نگهداري و تعميرات ديگ بخار، ديگ آبگرم، ديگ روغن داغ و آموزش نگهداري و طراحي تاسيسات در ايران به صورت کاملا فارسي، و با استناد به آخرين دستاوردهي تکنولوژي ديگ هاي بخار و تاسيسات مربوطه، در جهان.

 

 

 


:::| صفحه اصلي | درج آگهي | فروشگاه | نقشه سایت | درباره ما | تماس با ما |:::

 

 

آیین نامه حفاظتی - بخش  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6

 
 
 

12. آبرساني‌ مولدهاي‌ بخار
ماده‌ 78: در صورتي‌ كه‌ تغذيه‌ مولدهاي‌ بخار تماماً از بخار تقطير شده‌ به‌ عمل‌ نيايد لازمست‌ براي‌ تامين‌ كمبود از آبهاي‌ مناسبي‌ كه‌ سبك‌ و تصفيه‌ كرده‌ باشند مصرف‌ نمايند تا از خوردگي‌ جدار مولدهاي‌ بخار و ايجاد رسوب‌ جلوگيري‌ شود. همچنين‌ مي‌بايستي‌ در مولدهاي‌ بخاري‌ كه‌ از آب‌ تقطير شده‌ و برگشتي‌ استفاده‌ مي‌گردد در مسير تغذيه‌ آب‌ به‌ ديگ‌ دستگاه‌ جذب‌ گازهاي‌ محلول‌ در آب‌ نصب‌ گردد.
ماده‌ 79: انتهاي‌ لوله‌هاي‌ آب‌ رساني‌ بايد داراي‌ شرايط‌ زير باشد:
الف‌ - طوري‌ نصب‌ شود كه‌ آب‌ ورودي‌ در هيچ‌ حال‌ مستقيماً به‌ سطوحي‌ كه‌ در معرض‌ تشعشع‌ آتش‌ يا تماس‌ با گاز در درجات‌ حرارت‌ زياد مي‌باشند برخورد ننمايند و همچنين‌ اين‌ برخورد نزديك‌ به‌ اتصالات‌ پرچ‌ (يا جوش‌) شده‌ پوسته‌ كوره‌ يا اتصالات‌ پرچ‌ (يا جوش‌) شده‌ جدار ديگ‌ صورت‌ نگيرد.
ب‌ - در صورت‌ لزوم‌ موانع‌ سپر مانندي‌ براي‌ انحراف‌ جريان‌ آب‌ از اتصالات‌ پرچ‌ (يا جوش‌) شده‌ تعبيه‌ نمايند.
ماده‌ 80: لوله‌هاي‌ آب‌ رساني‌ مولدهاي‌ بخار بايد به‌ يك‌ شير يك‌ طرفه‌ (يا سوپاپ‌ سد كننده‌ ) مجهز بوده‌ و بين‌ آن‌ و مولد بخار شير ديگري‌ نصب‌ گردد.
ماده‌ 81: در صورتي‌ كه‌ تعداد 2 يا چند مولد بخار از منبع‌ مشتركي‌ آب‌ بگيرند هر يك‌ از انشعابات‌ لوله‌هاي‌ آب‌ رساني‌ نيز بايد داراي‌ شيري‌ باشند كه‌ بين‌ شير كنترل‌ يك‌ طرفه‌ و منبع‌ آب‌ رساني‌ نصب‌ شده‌ باشند به‌ نحوي‌ كه‌ مانع‌ جريان‌ آب‌ از مولد به‌ مولد ديگر گردد.
ماده‌ 82: وقتي‌ كه‌ مولدهاي‌ بخار مجهز به‌ دو دستگاه‌ آب‌ رساني‌ باشند بايد براي‌ هر يك‌ از آنها شرايط‌ مندرج‌ در مواد 78 تا 81 رعايت‌ شود.
ماده‌ 83: وقتي‌ كه‌ پيش‌ گرم‌ كن‌ و يا دستگاه‌هاي‌ ديگر گرم‌ كننده‌ آب‌ ورودي‌ مستقيماً بدون‌ واسطه‌ يك‌ شير متصل‌ به‌ مولد بخار باشد در اين‌ صورت‌ شيرهاي‌ آب‌ رساني‌ و يا شيرهاي‌ كنترل‌ يكطرفه‌ بايد قبل‌ از پيش‌ گرم‌ كن‌ و يا گرم‌ كننده‌ آب‌ نصب‌ گردد.
ماده‌ 84: درمواردي‌ كه‌ دستگاه‌ گرم‌ كننده‌ آب‌ از نوع‌ روباز بوده‌ و با بخارهاي‌ خروجي‌ يك‌ ماشين‌ بخار گرم‌ شود. لازمست‌ يك‌ وسيله‌ جداكننده‌ روغن‌ روي‌ لوله‌ خروج‌ بخار ماشين‌ نصب‌ شود تا مانع‌ اختلاط‌ روغن‌ با آب‌ گردد. ماده‌ 85: مولدهاي‌ بخار كه‌ بيش‌ از 25 متر مربع‌ سطح‌ حرارتي‌ دارند بايد لااقل‌ داراي‌ دو دستگاه‌ آب‌ رساني‌ مجهز به‌ وسايل‌ محرك‌ مستقل‌ باشند كه‌ در هر يك‌ از آنها معادل‌ دو برابر قدرت‌ تبخير مولد بوده‌ باشد.
ماده‌ 86: در واحدهايي‌ كه‌ از مولد بخار استفاده‌ مي‌نمايند لازمست‌ آزمايش‌ها و كنترل‌هاي‌ لازم‌ را روي‌ آب‌ مصرفي‌ و آب‌ تصفيه‌ شده‌ خروجي‌ دستگاه‌ سختي‌ گير ديگ‌ مستمراً به‌ عمل‌ آورده‌ و نتيجه‌ در فرم‌هاي‌ مخصوص‌ مولدهاي‌ بخار ضبط‌ و نگهداري‌ شود.
ماده‌ 87: براساس‌ آزمايشات‌ فوق‌ بايد مواد شيميايي‌ لازم‌ طبق‌ نظر متخصصين‌ در زمان‌ها مناسب‌ به‌ آب‌ ديگ‌ افزوده‌ گردد.
13. پيش‌ گرم‌ كن‌ آب‌
ماده‌ 88: پيش‌ گرم‌ كن‌هايي‌ كه‌ روي‌ مولدهاي‌ بخار به‌ كار مي‌روند بايد داراي‌ تجهيزات‌ زير باشند:
الف‌ - دماسنج‌ براي‌ تعيين‌ درجه‌ حرارت‌ آب‌ ورودي‌ و خروجي‌ پيش‌ گرم‌ كن‌. ب‌ - دريچه‌ تنظيم‌ كننده‌ ميزان‌ خروج‌ دود بين‌ محفظه‌ احتراق‌ و پيش‌ گرم‌ كن‌.
ج‌ - دهانه‌هاي‌ دست‌رو روي‌ كلكتورها در مقابل‌ هر يك‌ از لوله‌ها به‌ منظور خارج‌ ساختن‌ رسوبات‌ جمع‌ شده‌ در داخل‌ آن‌.
د - يك‌ سوپاپ‌ اطمينان‌.
ماده‌ 89: اطاق‌ پيش‌ گرم‌ كن‌ها بايد داراي‌ دريچه‌هاي‌ تهويه‌ اي‌ باشند كه‌ به‌ وسيله‌ آنها جريان‌ هوا در فضاي‌ دور پيش‌ گرم‌ كن‌ سهل‌ گردد و همچنين‌ داراي‌ دريچه‌هاي‌ انفجار باشد كه‌ در مواقع‌ انفجار و ازدياد بي‌ موقع‌ فشار داخل‌ اطاق‌ به‌ طرف‌ خارج‌ باز گردد، اين‌ دريچه‌ها بايستي‌ در ارتفاع‌ حداقل‌ دو متر از پاگرد باشند.
14. دستگاه‌ خودكار مكش‌ دود
ماده‌ 90: تنظيم‌ كننده‌هاي‌ خودكار ورودي‌ هوا و خروجي‌ دود در مولدهاي‌ بخار بايد طوري‌ تعبيه‌ شده‌ باشند كه‌ در موقع‌ خراب‌ شدن‌ و يا از كار افتادن‌ مكانيسم‌ خود كار آنها از بسته‌ شدن‌ مجراي‌ خروجي‌ دود و باز شدن‌ مجراي‌ ورودي‌ هوا جلوگيري‌ به‌ عمل‌ آيد.
15. سيستم‌هاي‌ سوخت‌ رساني‌ مولدها
ماده‌91: درمولدهاي‌ بخار باسوخت‌ گازبايد هر سوخت‎پاش(مشعل‌) به‎وسايل‌‎زيرمجهز باشد:
الف‌ - ديگ‌ شير مخصوص‌ به‌ منظور قطع‌ سريع‌ گاز.
ب‌ - يك‌ مجراي‌ قاب‌ تنظيم‌ ورود گاز و يا مجرايي‌ كه‌ دهانه‌ آن‌ برحسب‌ احتياج‌ قابل‌ تعويض‌ باشد.
ج‌ - يك‌ سد كننده‌ قابل‌ تنظيم‌ هواي‌ مورد نياز كه‌ بتواند به‌ طور كامل‌ ورود هوا را قطع‌ كند. اين‌ سد كننده‌ بايد داراي‌ ضامن‌ فنري‌ و يا پيچي‌ باشد كه‌ از باز شدن‌ بي‌مورد آن‌ جلو گيري‌ كند.
د - يك‌ لوله‌ مخلوط‌ كننده‌ هوا و گاز كه‌ طولش‌ لااقل‌ 6 برابر كوچكترين‌ قطر آن‌ باشد.
هـ - شعله‌ كوچك‌ دايمي‌ (گيرانه‌).
و - تا حدود امكان‌ يك‌ تنظيم‌ كننده‌ خودكار ورود گاز كه با فشار بخار عمل‌ كند و به‌ نحوي‌ ساخته‌ شود كه‌ در موقع‌ خرابي‌ آن‌ بخار به‌ داخل‌ اطاق‌ سوخت‌ و يا لوله‌هاي‌ ورودي‌ گاز نفوذ ننمايد.
ماده‌ 92: مولدهاي‌ بخاري‌ كه‌ باسوخت‌ گاز كار مي‌كنند نبايد در محوطه‌ محصور نصب‌ شود مگر اينكه‌ محوطه‌ مذكور مجهز به‌ وسايل‌ تهويه‌ دائم‌ باشد تا از جمع‌ شدن‌ گاز در آن‌ جلوگيري‌ به‌ عمل‌ آيد.
ماده‌ 93: در مورد مولدهاي‌ بخار ذغال‌ سوز كه‌ به‌ طور خود كار تغذيه‌ مي‌شوند كليه‌ قسمت‌هاي‌ متحرك‌ كه‌ احتمال‌ برخورد با كارگر دارند و ايجاد خطر مي‌نمايند بايد به‌ وسايل‌ لازم‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ اين‌ موضوع‌ حفاظت‌ شده‌ باشند.
بخش‌ 16 - اتوكلاوهايي‌ كه‌ مستقيماً با شعله‌ گرم‌ مي‌شوند
ماده‌ 94: اتوكلاوهايي‌ كه‌ مستقيماً با شعله‌ گرم‌ مي‌شوند بايد مجهز به‌ يك‌ ترموكوپل‌ الكتريك‌ باشند كه‌ در داخل‌ و كف‌ اتوكلاو جوش‌ شده‌ باشد تا موقعي‌ كه‌ حرارت‌ اتوكلاو از حد مجاز تجاوز كند سبب‌ قطع‌ سوخت‌ اتوكلاو گردد.
فصل‌ سوم‌ مولدهاي‌ بخار با فشار كم‌ و ديگهاي‌ آب‌ داغ‌
بخش‌ 1 - فشار و درجه‌ حرارت‌
ماده‌ 95: مولدهاي‌ بخار با فشار كم‌ كه‌ در اين‌ فصل‌ مورد بحث‌ مي‌باشد آنهايي‌ هستند كه‌ بخار حاصله‌ صرفاً براي‌ گرم‌ كردن‌ در فشار كم‌ به‌ كار برده‌ شود و فشار موثر بخار از يك‌ آتمسفر (يك‌ كيلو گرم‌ بر سانتيمتر مربع‌) تجاوز ننمايد. ديگهاي‌ آب‌ گرم‌ مورد بحث‌ در اين‌ فصل‌ نيز ديگهايي‌ هستند كه‌ درجه‌ حرارت‌ آب‌ گرم‌ توليدي‌ از 120 درجه‌ سانتيگراد بيشتر نباشد در غير اين‌ دو حالت‌ و در صورت‌ تجاوز فشار يا درجه‌ حرارت‌ از حدود فوق‌ الذكر مولد يا ديگ‌ مشمول‌ مقررات‌ فصل‌ دوم‌ (مولدهاي‌ بخار با فشار قوي‌ و متوسط‌) بوده‌ و جنس‌ ساختماني‌ آنها نمي‌تواند از چدن‌ باشد.
بخش‌ 2 - دريچه‌هاي‌ بازديد
ماده‌ 96: مولدهاي‌ بخار با فشار كم‌ كه‌ از ورقه‌ فولاد ساخته‌ شده‌ باشند بايد داراي‌ دريچه‌ بازديد آدم‌ رو و دريچه‌ شستشو(دريچه‌ دست‌ رو) براي‌ تميز كردن‌ باشد تا به‌ وسيله‌ آنها بازرسي‌ داخلي‌ و رسوب‌ گيري‌ امكان‌ پذير گردد ولي‌ در مورد مولدهاي‌ كوچك‌ كه‌ ورود كارگر غير ممكن‌ است‌ مي‌توان‌ از تعبيه‌ دريچه‌ آدم‌ رو صرفنظر كرد.
ماده‌ 97: دريچه‌ آدم‌ رو جهت‌ بازديد و يا دريچه‌هاي‌ شستشو كه‌ در سر و يا جدار مولدهاي‌ بخار استوانه‌ اي‌ فولادي‌ تعبيه‌ مي‌شود بايد طبق‌ مشخصات‌ مواد 33 - 34 - 35 از مقررات‌ بخش‌ 2 فصل‌ دوم‌ باشد مگر در مورد ديگهاي‌ نوع‌ لوكوموتيو يا مولدهاي‌ با اجاق‌ خارجي‌ و انواع‌ ديگري‌ كه‌ ساختمان‌ آنها اجازه‌ تعبيه‌ دريچه‌هاي‌ آدم‌ رو را نمي‌دهد.
ماده‌ 98: مولدهاي‌ بخار با فشار كم‌ و ديگهاي‌ آب‌ گرم‌ كه‌ از چدن‌ ساخته‌ شده‌ اند بايد داراي‌ دريچه‌هاي‌ شستشو مناسب‌ جهت‌ رسوب‌گيري‌ باشند.
بخش‌ 3 - سوپاپ‌ اطمينان‌
ماده‌ 99: مولد بخار با فشار كم‌ بايد لااقل‌ مجهز به‌ يك‌ سوپاپ‌ اطمينان‌ يا وسيله‌ ايمني‌ ديگر جهت‌ تخفيف‌ فشار زايدي‌ كه‌ احياناً ايجاد شود باشد. اين‌ وسايل‌ لازم‌ است‌ قبلاً از نظر ساختماني‌ و درستي‌ عمل‌ مورد آزمايش‌ قرار گيرد.
ماده‌ 100: سوپاپ‌هاي‌ اطمينان‌ بايد با مقررات‌ مواد 38 تا 45 بخش‌ 3 فصل‌ دوم‌ وفق‌ داده‌ و پلمپ‌ گردد. ضمناً طوري‌ تنظيم‌ نشوند كه‌ بخار را در فشاري‌ كمتر از يك‌ كيلوگرم‌ بر سانتيمتر مربع‌ تخليه‌ نمايد. پلمپ‌ بايد طوري‌ به‌ سوپاپ‌ اطمينان‌ متصل‌ گردد كه‌ نتوان‌ آن‌ را بدون‌ شكستن‌ پلمپ‌ از دستگاه‌ جدا نمود.
بخش‌ 4 - سوپاپ‌ اطمينان‌ فشار آب‌
ماده‌ 101: هر ديگ‌ آب‌ داغ‌ بايد لااقل‌ مجهز يك‌ سوپاپ‌ اطمينان‌ يا مخزن‌ انبساط‌ باشد.
ماده‌ 102: سوپاپ‌هاي‌ اطمينان‌ فشار آب‌ براي‌ ديگهاي‌ آب‌ داغ‌ بايد طوري‌ تنظيم‌ شده‌ باشد كه‌ در فشارهاي‌ مساوي‌ با اندكي‌ كمتر از فشار موثر مجاز ديگ‌ باز گردد.
ماده‌ 103: درسوپاپ‌هاي‌ اطمينان‌ فشارآب‌ استعمال‌ ديافراگم‌ و نشيمن‌هاي‌ لاستيكي‌ با اجناس‌ مشابه‌ كه‌ دراثر آب‌داغ‌ يا بخارپوسيدگي‌ و ياخرابي‌ پيداكند و ازكاربيفتدممنوع‌ است‌.
ماده‌ 104: سوپاپ‌هاي‌ اطمينان‌ فشار آب‌ بايد طوري‌ قرار گيرد كه‌ خطر سوختگي‌ براي‌ افراد ايجاد نكند يا به‌ وسيله‌ لوله‌ به‌ خارج‌ ادامه‌ پيداكند.
ماده‌ 105: در صورتي‌ كه‌ در لوله‌ ورودي‌ آب‌ مولد بخار با فشار كم‌ يا ديگ‌ آب‌ داغ‌ شير سد كننده‌ نصب‌ شده‌ باشد لازمست‌ شير سد كننده‌ ديگري‌ در لوله‌ خروجي‌ نصب‌ گردد.
ماده‌ 106: در صورتي‌ كه‌ 2 يا چند مولد بخار با فشار كم‌ يا ديگ‌ آب‌ داغ‌ به‌ لوله‌ يا شبكه‌ مشترك‌ متصل‌ باشد لازمست‌ در لوله‌هاي‌ ورود و خروج‌ هر كدام‌ شيرهاي‌ سد كننده‌ اي‌ وجود داشته‌ باشد.
بخش‌ 6 - منبع‌ آب‌ پركن‌ (منبع‌ انبساط‌)
ماده‌ 107: منبع‌هاي‌ آب‌ پركن‌ مولدهاي‌ بخار با فشار كم‌ يا ديگهاي‌ آب‌ داغ‌ تابع‌ همان‌ مقررات‌ مواد در بخش‌ 5 از فصل‌ دوم‌ مربوط‌ به‌ مولدهاي‌ بخار با فشار متوسط‌ و قوي‌ مي‌باشد.

 

 

:::| صفحه اصلي | درج آگهي | فروشگاه | نقشه سایت | درباره ما | تماس با ما |:::

 
 
 
   

09188605973

   
 
 
 

©کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به این شرکت است.
هر گونه کپي برداري از اطلاعات سايت بدون اطلاع مدير سايت ممنوع و ذکر تمامي مطالب با درج منبع بلامانع است.

 

منوی اصلی

 
 

لیست مقاله ها

لینک های ثابت

آيين‌نامه‌ حفاظتي‌
واحد طراحی
گروه مشاوره
محصولات

اطلاع از به روز رسانی
جستجو

 

 
وب سایت